Gebruiksvoorwaarden

ProOne is een handelsmerk van BME Group Holding B.V. Deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van de Privacyverklaring en de Cookieverklaring, zijn van toepassing op het gebruik van de ProOne-website en -apps. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd door het plaatsen van gewijzigde versies. Geadviseerd wordt om deze voorwaarden regelmatig door te lezen in verband met mogelijke wijzigingen.

toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan en alle gebruik van deze website van BME Group B.V. en/of haar gelieerde ondernemingen (“BME”), alsmede op alle informatie die op of via de website www.pro-one.eu van BME (de “Informatie”) aan u wordt verstrekt. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

beperking van aansprakelijkheid

Hoewel BME juiste, actuele Informatie wil verstrekken, geven wij geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties met betrekking tot de juistheid of de volledigheid van de Informatie en wijzen wij iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van deze site of een gelinkte site af. De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en behelst geen advies. BME en andere partijen die betrokken zijn bij ontwerp, productie of levering van de website of een gelinkte website, zijn nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit uw toegang tot de website of een gelinkte website, het gebruik dat u daarvan maakt of de onmogelijkheid om de website of een gelinkte website te gebruiken, dan wel voor fouten of omissies in de inhoud daarvan.

BME is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder mede begrepen schade die het gevolg is van de onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en de overdracht van virussen.

intellectuele eigendom

Tenzij anders aangegeven, is BME rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de Informatie.

U mag de website en de Informatie lezen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of de Informatie, bijvoorbeeld het geheel of gedeeltelijk opslaan of verveelvoudigen van de website van BME op een externe internetsite, is niet toegestaan. Het is u niet toegestaan om in het originele materiaal opgenomen aanduidingen van auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendom te verwijderen uit materiaal dat vanaf de website is gekopieerd of geprint.

geen aanbod en geen uitnodiging

De Informatie behelst geen aanbod of verzoek tot aankoop of vervreemding van, dan wel handel of transacties in BME-effecten. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet uitsluitend te baseren op de Informatie.

toekomstgerichte informatie

Verklaringen op de website die geen historische feiten betreffen (met inbegrip van verklaringen omtrent beleggingsdoelstellingen, andere plannen en doelstellingen van het management voor toekomstige activiteiten of economische resultaten, of de onderliggende aannames of prognoses) zijn toekomstgerichte verklaringen. Het gaat bij deze verklaringen slechts om een voorspelling en niet om een garantie. Feitelijke gebeurtenissen of de resultaten van onze activiteiten kunnen wezenlijk afwijken van de gebeurtenissen die in de toekomstgerichte verklaringen worden beschreven of zijn vervat. Toekomstgerichte verklaringen worden doorgaans gekenmerkt door het gebruik van woorden zoals “kunnen”, “zullen”, “zouden moeten”, “verwachten”, “zouden kunnen”, “voornemens zijn”, “van plan zijn”, “voorzien”, “inschatten”, “denken”, “aanhouden”, “voorspellen”, “potentieel” of het tegenovergestelde van deze woorden en andere vergelijkbare terminologie. De toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op onze verwachtingen, plannen, inschattingen, aannames en overtuigingen die met tal van risico’s en onzekerheden omgeven zijn, een en ander per de datum van de verklaring of op het moment van de publicatie daarvan op de website en de apps. Bij de onderliggende aannames wordt een oordeel gevormd over onder meer toekomstige economische, concurrentie- en marktomstandigheden en toekomstige bedrijfsbeslissingen, die allemaal moeilijk of niet nauwkeurig te voorspellen zijn en veelal buiten onze macht liggen. Hoewel wij van mening zijn dat de verwachtingen die in deze toekomstgerichte verklaringen worden weergegeven, gebaseerd zijn op redelijke aannames, kunnen onze werkelijke resultaten en prestaties wezenlijk afwijken van de verwachtingen in de toekomstgerichte verklaringen.

rechts- en forumkeuze

Op deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van het Cookiebeleid en de Privacyverklaring, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van het Cookiebeleid en de Privacyverklaring, waaronder mede begrepen geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

links naar andere websites en sociale media

Op de website vindt u een aantal links naar andere websites. Hoewel deze websites zorgvuldig worden geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. De Gebruiksvoorwaarden van BME en deze Privacyverklaring zijn derhalve niet van toepassing op het gebruik van deze websites. Als u onze website deelt via sociale media zoals LinkedIn, Facebook en/of Twitter, zijn uw persoonsgegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in BME) ook zichtbaar voor alle bezoekers van uw persoonlijke webpagina op LinkedIn, Facebook en/of Twitter. Op het gebruik van deze sociale-mediawebsites zijn uitsluitend de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van deze websites van toepassing. BME is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens of voor het privacybeleid van deze sociale-mediawebsites. De Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en het Cookiebeleid van BME zijn derhalve niet van toepassing op het gebruik van deze websites.